Procin 50A - Đặc Trị Khàn Giọng, Sã Cánh, Tiêu Chảy Ở Chim Cảnh và Gia Cầm 10ML

Add a review

Descriptions

Điều trị viêm phổi: CRD và CCRD, viêm ruột: ecoli, thương hàn, phù thủng trên gia súc và gia cầmSimilar Products

2227248025207479492

Add a review

OPEN THE BOX
Gift for Lucky Customers
Order From 25-01-2020 _ 25-03-2020